ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
20 มี.ค. 2563
82 สนามกีฬาตำบลท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
21
13 มี.ค. 2563
83 ชาวท่าไร่ ร่วมคัดแยกขยะอันตราย ออกจากชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
387
06 มี.ค. 2563
84 ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 ม.ค. 2563
85 องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 ธ.ค. 2562
86 การรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย
345
08 ธ.ค. 2562
87 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
29 พ.ย. 2562
88 การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น-ประมงยอปีกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
23
19 ต.ค. 2562
89 การสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
16 ต.ค. 2562
90 โครงการ การเลี้ยงปูแบบคอนโด ดาวน์โหลดเอกสาร
431
26 ส.ค. 2562
91 รายงานข้อมูลสภาพน้ำในแหล่งน้ำ เดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
14 ส.ค. 2562
92 ผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบหน่วยงานอื่น-บุคคลภายนอก ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และผู้ทำคุณประโยชน์อันเป็นที่ประจักษ์หรือผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
23 ก.ค. 2562
93 การยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
412
30 มิ.ย. 2562
94 เชิญประชุมประชาคมเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
10 มิ.ย. 2562
95 ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
07 มิ.ย. 2562
96 นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดาวน์โหลดเอกสาร
397
25 พ.ค. 2562
97 รายงานข้อมูลสภาพน้ำในแหล่งน้ำ เดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
22 พ.ค. 2562
98 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
395
14 เม.ย. 2562
99 ประกาศตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
411
03 เม.ย. 2562
100 ประกาศตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
402
03 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; 5  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;