ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 การจ่ายเบี้ยยังผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือน เมาายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
29 มี.ค. 2562
102 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ขอความร่วมมือจากประชาชน
391
28 มี.ค. 2562
103 อัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
393
15 มี.ค. 2562
104 รายงานข้อมูลสภาพน้ำในแหล่งน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
13 ก.พ. 2562
105 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
472
15 ม.ค. 2562
106 ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือในโครงการ ท้องถิ่นรักการอ่าน
393
11 ม.ค. 2562
107 เฝ้าระวังพายุปาปึก
392
02 ม.ค. 2562
108 รายงานผลการดำเนินการโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
23 ธ.ค. 2561
109 รายงานการสรุปผลการประชุมทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
393
16 พ.ย. 2561
110 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
418
08 พ.ย. 2561
111 รายงานผลสำรวจข้อมูลสภาพน้ำในแหล่งน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
392
08 พ.ย. 2561
112 ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
394
02 พ.ย. 2561
113 กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
413
18 ต.ค. 2561
114 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
03 ต.ค. 2561
115 การจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
03 ต.ค. 2561
116 ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
03 ต.ค. 2561
117 กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้างเพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
01 ต.ค. 2561
118 กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้างเพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
01 ต.ค. 2561
119 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
01 ต.ค. 2561
120 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
398
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; 6  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;