ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริด อบต.ท่าไร่
668
14 ส.ค. 2552
522 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล (ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. นักบริหารงานทั่วไป 6)
1496
15 ก.ค. 2552
523 รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป 6)
1048
26 มิ.ย. 2552
524 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา "ปกป้องสถาบัน สงบ สันติ สามัคคี และต้านยาเสพติด"ท่าไร่เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2552
751
17 มิ.ย. 2552
525 บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยง
705
10 เม.ย. 2552
526 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
743
13 มี.ค. 2552
527 รับคัดเลือพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (นักบริหารงานการคลัง 7)
750
13 ม.ค. 2552
528 ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
704
08 ม.ค. 2552
529 ประกาศกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2552-2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
627
05 ม.ค. 2552
530 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
624
05 ม.ค. 2552
531 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบการใช้งานอินเตอร์เน็ตตำบล และเว็บไซด์อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
591
04 ม.ค. 2552
532 คำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
653
31 ธ.ค. 2551
533 แบบฟอร์มแจ้งการร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
869
31 ธ.ค. 2551
534 กรอบอัตรากำลัง อบต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
745
30 ธ.ค. 2551
535 กรอบอัตรากำลัง อบต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
790
30 ธ.ค. 2551
536 ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราฃการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
633
30 ธ.ค. 2551
537 ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกปฏิบัติราฃการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
639
30 ธ.ค. 2551
538 ประกาศ เรื่อง กาจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ดาวน์โหลดเอกสาร
886
30 ธ.ค. 2551
539 การประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
613
30 ธ.ค. 2551
540 ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
620
09 ธ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; 27  ; |28|  ; |29|  ;