ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศ การจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
428
01 ธ.ค. 2559
182 ความรู้ด้านสุขภาพ-โรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
418
17 พ.ย. 2559
183 เชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
405
17 พ.ย. 2559
184 เชิญประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
15 พ.ย. 2559
185 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถนนคต-ท่าไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
426
09 พ.ย. 2559
186 การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
25 ต.ค. 2559
187 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
25 ต.ค. 2559
188 ให้เจ้าของที่ดินซี่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
25 ต.ค. 2559
189 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
421
20 ก.ย. 2559
190 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
20 ก.ย. 2559
191 สภาพน้ำในแหล่งน้ำ เดือนสิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
15 ส.ค. 2559
192 รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
17 มิ.ย. 2559
193 ขอความร่วมมือป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน
435
01 เม.ย. 2559
194 ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ประจำปี 2559
443
29 มี.ค. 2559
195 เผยแพร่แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
439
18 มี.ค. 2559
196 ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Gov Channel)
448
10 มี.ค. 2559
197 จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
452
10 มี.ค. 2559
198 ประกาศ อบต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
415
10 มี.ค. 2559
199 การกวดขันและไม่สนับสนุนให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
441
23 ก.พ. 2559
200 ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงสะพานบางกระบือ
432
20 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; 10  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;