ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ลงพื้นที่ร้านอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
398
27 ม.ค. 2564
22 ข่าวประชาสัมพันธ์ การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564👈👈👈 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
25 ม.ค. 2564
23 รับสมัครนักเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
406
25 ม.ค. 2564
24 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
415
20 ม.ค. 2564
25 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
394
20 ม.ค. 2564
26 รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย 100% ตลาดบ้านบางกระบือ ดาวน์โหลดเอกสาร
404
06 ม.ค. 2564
27 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
05 ม.ค. 2564
28 ลงพื้นที่ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
05 ม.ค. 2564
29 คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดสดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
30 ธ.ค. 2563
30 คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดสด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
394
30 ธ.ค. 2563
31 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่องให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
30 ธ.ค. 2563
32 เข้าตรวจเยี่ยมโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
405
25 ธ.ค. 2563
33 สอบสวนโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
397
24 ธ.ค. 2563
34 แบบปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บุคคลธรรมดา) ดาวน์โหลดเอกสาร
388
21 ธ.ค. 2563
35 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
412
25 พ.ย. 2563
36 เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
353
25 พ.ย. 2563
37 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
426
24 พ.ย. 2563
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
431
18 พ.ย. 2563
39 กำหนดรับเบี้ยยังชีพประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
09 พ.ย. 2563
40 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับกราสรรหาและเลือกสรรเพื่อพนักงานจ้างทั่วไปดำรงตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
421
30 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; 2  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;