ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายงานผลการประเมินการปฎิบัติงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (ITA) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
29 ก.ย. 2563
42 สรุปคำร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 ก.ย. 2563
43 รายงานการประชุมประชาคม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำนอกดอน
71
15 ก.ย. 2563
44 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
31 ส.ค. 2563
45 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
395
10 ส.ค. 2563
46 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
395
07 ส.ค. 2563
47 กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
03 ส.ค. 2563
48 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
346
02 ก.ค. 2563
49 สื่อต้นแบบการเลือกตั้งท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
392
29 มิ.ย. 2563
50 พระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2597 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
29 มิ.ย. 2563
51 แนวทางปฏิบัติของกรมการปกครองบนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ดาวน์โหลดเอกสาร
388
29 มิ.ย. 2563
52 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าไร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561
394
22 มิ.ย. 2563
53 เตือนประชาชนระมัดระวังป่วยโรคไข้เลือดออก แนะยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ดาวน์โหลดเอกสาร
391
21 มิ.ย. 2563
54 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
15 มิ.ย. 2563
55 อบต.ท่าไร่ ร่วมใจ ลดใช้พลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
399
05 มิ.ย. 2563
56 กำหนดรับเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
04 มิ.ย. 2563
57 อบต.ท่าไร่ ร่วมใจ ลดใช้พลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
395
02 มิ.ย. 2563
58 กระบวนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
391
02 มิ.ย. 2563
59 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
393
27 พ.ค. 2563
60 ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
26 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; 3  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;