ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ขอเชิญร่วมประเพณีให้ทานไฟ
400
06 ก.พ. 2561
142 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
420
01 ก.พ. 2561
143 การลดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
11 ม.ค. 2561
144 เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือเข้าร่วมโครงการ "ท่าไร่ รักการอ่าน"
402
08 ม.ค. 2561
145 การปฏิบัติตน ในช่วงน้ำท่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
407
07 ม.ค. 2561
146 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
407
03 ม.ค. 2561
147 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
423
24 พ.ย. 2560
148 การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ยาเส้น และไพ่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
17 พ.ย. 2560
149 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
426
20 ต.ค. 2560
150 ขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
419
20 ต.ค. 2560
151 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.ท่าไร่ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
10 ต.ค. 2560
152 โครงการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว
455
04 ก.ย. 2560
153 แนวทางการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำ
427
15 ส.ค. 2560
154 กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9
431
09 ส.ค. 2560
155 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
422
12 ก.ค. 2560
156 การป้องกันอัคคีภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
412
11 ก.ค. 2560
157 รายงานผลโครงการประชุมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใส
411
20 มิ.ย. 2560
158 รายงานการร้องเรียน/ร้องทุก รายนางอุษา ใจงาม ดาวน์โหลดเอกสาร
442
16 มิ.ย. 2560
159 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
01 มิ.ย. 2560
160 โรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
418
22 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; 8  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;