ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 อบต.ท่าไร่ ร่วมใจ ลดใช้พลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
402
02 มิ.ย. 2563
62 กระบวนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
398
02 มิ.ย. 2563
63 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
27 พ.ค. 2563
64 ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
26 พ.ค. 2563
65 ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
20 พ.ค. 2563
66 ร่วมสอดส่อง เฝ้าระวัง ความปลอดภัยการลงเล่นน้ำของเด็กและเยาวชน ในแหล่งน้ำที่จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรหรือแหล่งน้ำในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
403
20 พ.ค. 2563
67 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
15 พ.ค. 2563
68 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
15 พ.ค. 2563
69 การตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
397
14 พ.ค. 2563
70 มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชินคุนกุนยา) ปี 2563 สำหรับจิตอาสาพระราชทาน ดาวน์โหลดเอกสาร
398
14 พ.ค. 2563
71 ขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID – 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
05 พ.ค. 2563
72 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
05 พ.ค. 2563
73 งดจำหน่ายสุราตั้งแต่วันที่ 13 – 30 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
30 เม.ย. 2563
74 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
28 เม.ย. 2563
75 คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
398
16 เม.ย. 2563
76 วิธีการปฏิบัติตัวของครอบครัวที่ไม่มีผู้ติดเชื้อและครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อหรือมีผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
13 เม.ย. 2563
77 ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
402
07 เม.ย. 2563
78 การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2563
399
07 เม.ย. 2563
79 มาตรการลดความเสี่ยงในสถานที่ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
398
01 เม.ย. 2563
80 ใส่ใจสักนิด…ชีวิตจะปลอดโควิด – 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
30 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  ; |2|  ; |3|  ; 4  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;