ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือเสนอข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผ่าน Line Official Account ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ต.ค. 2563
2 กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.อบจ.และนายกอบจ. จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ต.ค. 2563
3 กำหนดรับเบี้ยยังชีพประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 ต.ค. 2563
4 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
31 ส.ค. 2563
5 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 ส.ค. 2563
6 กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 ส.ค. 2563
7 สื่อต้นแบบการเลือกตั้งท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 มิ.ย. 2563
8 พระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2597 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 มิ.ย. 2563
9 แนวทางปฏิบัติของกรมการปกครองบนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 มิ.ย. 2563
10 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าไร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561
2
22 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 - 7546 - 6263 (สำนักปลัด) / 0 - 7546 - 6264 (ส่วนการคลัง) /โทรสาร 0 - 7546 - 6263
Copyright © 2001-2010 WWW.THARAI.GO.TH All Rights Reserved.