ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 เรื่องการห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักร ดาวน์โหลดเอกสาร
3
27 ม.ค. 2565
2 การเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
12 ม.ค. 2565
3 การจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดาวน์โหลดเอกสาร
19
27 ธ.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 "ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง" ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 ธ.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
15 ธ.ค. 2564
6 ร่วมกันประสานเสียง เสริมสร้างความเชื่อมั่นในสังคมให้กลับมาอีกครั้งผ่านแนวคิดเรื่องความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล และการสร้างความเชื่อใจระหว่างกัน ขอให้พวกเราได้ส่งเสียงและมีส่วนรับผิดชอบในการต่อต้านการท
25
13 ธ.ค. 2564
7 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
25 พ.ย. 2564
8 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 พ.ย. 2564
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 พ.ย. 2564
10 งานบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
32
29 ต.ค. 2564
11 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 ต.ค. 2564
12 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
08 ต.ค. 2564
13 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
06 ต.ค. 2564
14 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
400
24 มิ.ย. 2564
15 ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
391
15 มิ.ย. 2564
16 ศัตรูปาล์ม ดาวน์โหลดเอกสาร
428
05 เม.ย. 2564
17 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
31 มี.ค. 2564
18 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด ในสัตว์ปีก
414
31 มี.ค. 2564
19 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
27 มี.ค. 2564
20 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
420
16 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ; |27|  ; |28|  ; |29|  ;