ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 พ.ย. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 พ.ย. 2563
3 กำหนดรับเบี้ยยังชีพประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
09 พ.ย. 2563
4 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับกราสรรหาและเลือกสรรเพื่อพนักงานจ้างทั่วไปดำรงตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
30 ต.ค. 2563
5 แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือเสนอข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผ่าน Line Official Account ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 ต.ค. 2563
6 กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.อบจ.และนายกอบจ. จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
10
15 ต.ค. 2563
7 กำหนดรับเบี้ยยังชีพประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
07 ต.ค. 2563
8 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
31 ส.ค. 2563
9 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 ส.ค. 2563
10 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
4
07 ส.ค. 2563
11 กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ส.ค. 2563
12 สื่อต้นแบบการเลือกตั้งท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
9
29 มิ.ย. 2563
13 พระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2597 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
29 มิ.ย. 2563
14 แนวทางปฏิบัติของกรมการปกครองบนพื้นฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 มิ.ย. 2563
15 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าไร่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561
7
22 มิ.ย. 2563
16 เตือนประชาชนระมัดระวังป่วยโรคไข้เลือดออก แนะยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ดาวน์โหลดเอกสาร
9
21 มิ.ย. 2563
17 กำหนดรับเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
04 มิ.ย. 2563
18 กระบวนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 มิ.ย. 2563
19 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 พ.ค. 2563
20 ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  ; |2|  ; |3|  ; |4|  ; |5|  ; |6|  ; |7|  ; |8|  ; |9|  ; |10|  ; |11|  ; |12|  ; |13|  ; |14|  ; |15|  ; |16|  ; |17|  ; |18|  ; |19|  ; |20|  ; |21|  ; |22|  ; |23|  ; |24|  ; |25|  ; |26|  ;
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 - 7546 - 6263 (สำนักปลัด) / 0 - 7546 - 6264 (ส่วนการคลัง) /โทรสาร 0 - 7546 - 6263
Copyright © 2001-2010 WWW.THARAI.GO.TH All Rights Reserved.