ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดการ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
  รายละเอียด : อบต.ท่าไร่ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) และแผนชุมชนพึ่งตนเอง และแผนสุขภาพชุมชน ระหว่างวันที่ 3-10 เมษายน 2557 3 เม.ย. 57 หมู่ที่ 1 วัดราษฏรเจริญ ม.1 4 เม.ย 57 หมู่ที่ 2 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 8 เม.ย 57 หมู่ที่ 5 ปั้มน้ำมันน้องเก้า ม.5 9 เม.ย. 57 หมู่ที่ 3,4 ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางหลวง 10 เม.ษ. 57 หมู่ที่ 6 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมที่ให้บริการประชาชน 1. บริการรับชำระภาษีในท้องที่ ภาษีโรงเรือน และชำระค่าน้ำประปา 2. การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการฯ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 591 คน