ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ (ผ.ถ. 27) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผ.ถ.28)
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2557 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมถาพันธ์ 2557 ในการนี้ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีํธรรมราช ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง (ผ.ถ.27) (ผ.ถ.28) ลงวันที่ 16 มกราคม 2557 เพื่อให้การปิดประกาศดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 ข้อ 98ว่าด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 587 คน