ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลท่าไร่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556และแผนยุทธศาตร์การพัฒนา พ.ศ.2556-2560
  รายละเอียด : เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลท่าไร่ เพื่อจัดทำพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2556-2560 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2556-2560 ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเป็นด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านเข้าร่วมประชาคมตำบล ในวันที่ 23 เมษายน  2553 ณ สาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบ้านบางหลวง หมู่ที่ 3 ต.ท่าไร่ ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 696 คน