ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการตรวจงานจ้าง จำนวน 2 โครงการ ในวันที่ 17 ธ.ค.50
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 6,3 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ........................................................................... ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ได้ว่าจ้าง หจก.ส.อุดมสิน โดย นายสมยศ คงสืบ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 12/2550 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 รวม 60 วัน ให้ดำเนินการโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 6,3 ตำบลท่าไร่ ขุดรื้อท่อเมน PVC ของเดิมระยะทาง 1,208 เมตร พร้อมวางท่อใหม่โดยใช้ท่อ HDPE ชั้น PN 6.3 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 1,208 เมตร รายละเอียดก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีสอบราคา นั้น บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้าย (งวดเดียว) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ กำหนดการตรวจรับการจ้างตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2550 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 6,3 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 (ลงชื่อ) บุญธรรม ศรีธรรมญ (นายบุญธรรม ศรีธรรม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาถนนสายกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ........................................................................... ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ได้ว่าจ้าง หจก.ส.อุดมสิน โดย นายสมยศ คงสืบ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 13/2550 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 รวม 60 วัน ให้ดำเนินการโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาถนนสายกั้นน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไร่ โดยขุดรื้อท่อเมน PVC ของเดิมระยะทาง 1,000 เมตร พร้อมวางท่อใหม่ โดยใช้ท่อ HDPE ชั้น PN 6.3 ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร รายละเอียดก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีสอบราคา นั้น บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้าย (งวดเดียว) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ กำหนดการตรวจรับการจ้างตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2550 เวลา 13.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 6,3 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 (ลงชื่อ) บุญธรรม ศรีธรรมญธรรม ศรีธรรม (นายบุญธรรม ศรีธรรม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 756 คน