ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการตรวจรับงานจ้าง จำนวน 1 โครงการ
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการสร้างอัฒจันทร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ........................................................................... ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ได้ว่าจ้าง หจก.ปฐมพงค์อิเลคทริค โดย นายสุเทพ ปฐมวัฒนพงค์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 19/2550 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน ให้ดำเนินการโครงการสร้างอัฒจันทร์ โดยการทำโครงสร้างด้วยเหล็กฉาก นั่งได้ไม่น้อยกว่า 5 แถว ปูด้วยแผ่นไม้กระดาน สามารถถอดประกอบได้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2.60 เมตร สูง 3.10 เมตร จำนวน 3 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีสอบราคา นั้น บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ได้กำหนดวันตรวจรับการจ้าง ในวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (ลงชื่อ) บุญธรรม ศรีธรรม (นายบุญธรรม ศรีธรรม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 788 คน