ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครสมาชิก อปพร. อบต.ท่าไร่ รุ่นที่ 2
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. ศูนย์ อบต.ท่าไร่) --------------------------------------------------------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร. รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2550 มีกำหนด 5 วัน ทั้งนี้ผู้ใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก อปพร. และมีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) สังกัดศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เพื่อเข้าฝึกอบรมในรุ่นที่ 2 ให้แจ้งความประสงค์สมัครได้ที่กำนันตำบลท่าไร่,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน,สมาชิกสภา อบต.ท่าไร่ หรือที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (3) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตศูนย์ อปพร. นั้น (พื้นที่ตำบลท่าไร่) (4) เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ หรือวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็น ผู้ติดยาเสพติดให้โทษ (6) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช (7) ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรม ในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคม 2. วัน เวลา แสะถานที่รับสมัคร ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 3. หลักฐานและเอกสารในการรับสมัคร (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ (2) สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สมาชิก อปพร. พ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง (2) ตาย (3) ลาออก (4) ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. สั่งให้พ้นจากสมาชิกภาพเพราะกระทำผิดวินัย หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม / 5. สิทธิ... -2- 5. สิทธิที่ สมาชิก อปพร. จะได้รับ (1) มีสิทธิแต่งการเครื่องแต่งกายและประดับเครื่องหมาย อปพร. (2) มีสิทธิใช้อาวุธปืนของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร (3) การปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสมาชิก อปพร. ตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและพนักงานป้องกันภัยได้รับสิทธิคุ้มครองและสวัสดิการตามกฎหมาย จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 นายบุญธรรม ศรีธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 1433 คน