ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีความประสงค์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา หากผู้ใดสนใจจะขอโอนและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าวให้ส่งคำร้องขอโอน พร้อมแนบสำเนาประวัติ หนังสือยินยอมผู้บังคับบัญชาและหนังสืิอรับรองความประพฤติมายังเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 526 คน